Tworzenie spółek na Bermudach

 

Ustanowienie Korporacji Zwolnionej z Bermudów

International Bermuda Exempt Company (BEC) z minimalnym kapitałem zakładowym wynoszącym tylko 1 $, bez podatku dochodowego od osób prawnych, bez prawnego obowiązku składania rocznych deklaracji podatkowych lub audytowanych sprawozdań finansowych.

 

INFORMACJE O FIRMIE

STRUKTURA KORPORACYJNA

Prawem pierwotnym regulującym zakładanie i działalność spółek na Bermudach jest Ustawa o spółkach z 1981 r. ("Ustawa"), która jest okresowo zmieniana. Na Bermudach można utworzyć 4 rodzaje spółek, z których każda ma inne cechy konstytucyjne: spółkę akcyjną - jest to najczęściej spotykany rodzaj spółki prawa bermudskiego, spółkę z nieograniczoną odpowiedzialnością, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Na Bermudach najpopularniejszą formą prowadzenia działalności gospodarczej stosowaną przez inwestorów zagranicznych jest Bermuda Exempted Company. Spółka zwolniona to spółka, która jest zwolniona z przepisów prawa bermudskiego dotyczących spółek lokalnych, które m.in. ograniczają wysokość kapitału zakładowego, który może być posiadany przez nie-bermudczyków. W związku z tym spółki zwolnione z podatku stanowią w większości własność inną niż bermudy i chociaż są zarejestrowane na Bermudach, mogą prowadzić działalność na Bermudach jedynie w transakcjach i działaniach poza Bermudami. Zgodnie z art. 129A ustawy o spółkach z 1981 r. można składać wnioski do Ministra Finansów o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na Bermudach.

NAZWA FIRMY

Proponowana nazwa spółki może być zastrzeżona u rejestratora spółek do trzech miesięcy przed jej utworzeniem. Żadna spółka nie może być zarejestrowana pod nazwą, która w opinii sekretarza jest niepożądana lub niepożądana: jest identyczna lub podobna do nazwy, pod którą inna korporacja jest już zarejestrowana lub utworzona na Bermudach; zawiera słowa "izba handlowa" lub sugeruje patronat Jej Wysokości lub któregokolwiek z członków rodziny królewskiej; zawiera słowo "miejski" lub "czarterowy"; zawiera słowo "spółdzielczy"; zawiera słowa "zbudować spółkę"; zawiera słowo "bank" (art. 57 ustawy o bankach i towarzystwach depozytowych z 1999 r.); nie zawiera słowa "Limited" w przypadku spółki komandytowej z ograniczoną odpowiedzialnością; lub kończy się słowem "Limited" w przypadku, gdy spółka jest utworzona z nieograniczoną odpowiedzialnością. Jeżeli w dowolnym momencie po zarejestrowaniu spółki osobowej okaże się, że nazwa spółki jest niepożądana, Rejestrator może poinformować o tym spółkę i nakazać jej zmianę nazwy.

UMOWA STOWARZYSZENIOWA

Spółka zostaje zawiązana na Bermudach na wniosek złożony do Rejestratora Spółek. Umowa spółki musi być zarejestrowana w rejestrze. Memorandum określa działania, w których spółka może prowadzić działalność, kapitał zakładowy spółki, odpowiedzialność udziałowców, zasady regulujące wewnętrzne zarządzanie spółką.

PROCEDURA SZKOLENIOWA

Proces zakładania firmy na Bermudach jest skomplikowany. Jako pierwszy krok, ogłoszenie musi być umieszczone w lokalnej gazecie ogłaszającej zamiar włączenia. Nazwa proponowanej firmy, jak również klauzule dotyczące celu, muszą być ujawnione w ogłoszeniu, potwierdzając również, czy firma ma być zwolniona z podatku, czy też ma być krajowa.

Następnie składa się wniosek o zatwierdzenie do władz monetarnych Bermudów, który musi zawierać następujące informacje:

 • Nazwa firmy;
 • Adres proponowanej siedziby statutowej;
 • Nazwiska, adresy i narodowość proponowanych dyrektorów;
 • Nazwiska, adresy i narodowości proponowanych akcjonariuszy oraz ich udziały w proponowanej spółce;
 • Umowa spółki określająca kapitał zakładowy i kategorie akcji;
 • Szczegóły dotyczące proponowanego rachunku bankowego;
 • Referencje bankowe proponowanych właścicieli odsetek;
 • Odpowiednia opłata rejestracyjna.

UDZIELENIOBIORCY

Spółka Zwolniona z Bermudów musi mieć co najmniej jednego członka (lub udziałowca), niezależnie od narodowości, osoby fizycznej lub prawnej. W przypadku emisji akcji, nazwiska i adresy członków muszą być wpisane do rejestru akcji. Świadectwa udziałowe mogą być denominowane w dowolnej walucie.

KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Minimalny kapitał zakładowy zwolnionej korporacji wynosi 12 000 $ US; firmy ubezpieczeniowej 120 000 $ US; lub funduszu wspólnego inwestowania 1 $ US (lub równowartość tej kwoty w innej walucie). Kapitał zakładowy może być następnie podwyższony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Akcje bez wartości nominalnej oraz akcje na okaziciela nie są uprawnione.

DYREKTORZY

Przedsiębiorstwo musi mieć co najmniej jednego dyrektora indywidualnego i nie może być rezydentem Bermudów. Dyrektorzy korporacyjni nie są dopuszczeni. Lista dyrektorów musi być przechowywana w siedzibie głównej. Nazwiska dyrektorów i urzędników nie są podawane do wiadomości publicznej; jednakże rejestr bahamski może wymagać tych informacji w pewnych okolicznościach, na przykład jeżeli wymagane jest urzędowe zaświadczenie. Zmiany na stanowiskach dyrektorskich lub kierowniczych nie muszą być rejestrowane lub zgłaszane.

SIEDZIBA GŁÓWNA I WYMAGANIA LOKALNE

Zwolniona spółka na Bermudach musi mieć siedzibę statutową na Bermudach. Zwolniona Spółka na Bermudach musi wyznaczyć prezesa i wiceprezesa lub prezesa lub wiceprezesa. Powyższe stanowiska muszą być obsadzone przez osobę, która jest dyrektorem firmy. Dyrektorzy muszą mianować sekretarza, którym może być korporacja, pod warunkiem, że jeśli sekretarz jest dyrektorem, to musi to być osoba fizyczna.

Korporacja Zwolniona z Bermudów może zostać zakończona poprzez wyznaczenie jednej z poniższych osób, która musi być zwykłym mieszkańcem Bermudów:

 • Rezydentna sekretarka
 • Dyrektor
 • Przedstawiciel rezydenta
 • W przypadku, gdy sekretarz jest również dyrektorem lub przedstawicielem rezydenta, o którym mowa w lit. a) i c) powyżej, przepisy ustawy o spółkach z 1981 r. nie będą spełnione.

Spółka Zwolniona z Bermudów musi prowadzić swoją dokumentację korporacyjną oraz rejestr członków zarządu i kierownictwa w swojej siedzibie.

SPOTKANIA

Spotkania dyrektorów mogą odbywać się na Bermudach lub poza Bermudami. O posiedzeniach dyrektorów należy powiadomić wszystkich dyrektorów. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy (WZA) muszą odbywać się w każdym roku kalendarzowym i nie mogą odbywać się na Bermudach.

CZAS WCIELENIA

Zazwyczaj 14 dni roboczych, ale potrzebujemy dodatkowych 7 dni roboczych na legalizację dokumentów i dostarczenie ich pocztą.

POWTARZAJĄCE SIĘ KOSZTY UTRZYMANIA POCZĄWSZY OD DRUGIEGO ROKU

 • Powtarzające się koszty utrzymania począwszy od drugiego roku - 9 470 EUR.
 • Podanie siedziby i adresu zamieszkania
 • Udostępnienie przedstawiciela rezydenta
 • Świadczenie usług administracyjnych i/lub sekretarskich
 • Płatność rocznego podatku publicznego płatnego w styczniu każdego roku

 

TAXACJA

TAX

Na Bermudach nie ma podatku dochodowego, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od zysków kapitałowych, podatku VAT, podatku od sprzedaży ani podatku u źródła. Przedsiębiorstwa i spółki osobowe uiszczają roczne opłaty na rzecz rządu w zależności od ich charakteru i kapitalizacji. Zwolniona spółka może wystąpić do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o zwolnieniu jej z ewentualnych przyszłych podatków dochodowych na okres kończący się nie później niż 28 marca 2016 roku.

AUDYT I SPRAWOZDAWCZOŚĆ FINANSOWA

Chociaż nie ma prawnego obowiązku składania sprawozdań finansowych, powinna istnieć wystarczająca dokumentacja księgowa umożliwiająca dyrektorom i udziałowcom sprawdzenie sytuacji finansowej spółki. Dokumentacja księgowa powinna być przechowywana pod adresem siedziby statutowej. Jeżeli są one przechowywane poza Bermudami, kopie całej dokumentacji księgowej muszą być dostępne do wglądu dyrektorów co kwartał. Wszystkie spółki na Bermudach powinny wyznaczyć biegłego rewidenta, chyba że dyrektorzy i akcjonariusze jednogłośnie zgodzili się nie wyznaczać go.

 

NASZE USŁUGI I WYMAGANIA

NASZE USŁUGI W ZAKRESIE SZKOLEŃ KORPORACYJNYCH NA BERMUDACH OBEJMUJĄ:

 • Nazwa Weryfikacja i zatwierdzenie
 • Zgoda na złożenie wniosku o włączenie do spółki Opłata
 • Opłata za złożenie aktu założycielskiego
 • Zapewnienie siedziby głównej
 • Udostępnienie przedstawiciela rezydenta
 • Wyposażenie przedsiębiorstwa
 • Płatność podatku rządowego
 • Opłata za złożenie wniosku o zobowiązanie do zwolnienia z podatku
 • Zderzak gumowy

Proszę o uwagę: w przypadku ubiegania się o korporacyjne konto bankowe, przy otwieraniu konta poza Bermudami należy zamówić komplet dokumentów korporacyjnych.

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZEPROWADZENIA SZKOLENIA W FIRMIE

Prosimy o dostarczenie następujących dokumentów wszystkim dyrektorom, udziałowcom, beneficjentom i osobom odpowiedzialnym za podpisywanie umów:

 • Potwierdzona notarialnie kopia ważnego paszportu.
 • Oryginał lub poświadczona za zgodność z oryginałem kopia rachunku za media / wyciągu z konta bankowego (jako weryfikacja adresu zamieszkania, datowana w ciągu 3 miesięcy).
 • Oryginał lub uwierzytelniona kopia listu referencyjnego bankiera (datowany w ciągu 3 miesięcy)
 • W przypadku, gdy udziałowcy i/lub dyrektorzy są osobami prawnymi, pełny zestaw dokumentów korporacyjnych oraz świadectwo dobrego postępowania (w przypadku spółek zarejestrowanych od ponad roku).
WAŻNA UWAGA: DZIAŁALNOŚĆ HANDLOWA NA PODSTAWIE LICENCJI

Jeżeli prowadzisz działalność bez wymaganej licencji lub zezwolenia udzielonego przez właściwy organ w danej jurysdykcji, osoba rozpoczynająca działalność nie będzie mogła pomóc Ci w utworzeniu firmy lub otwarciu rachunku bankowego związanego z taką nieuprawnioną działalnością.

Dozwolona działalność obejmuje między innymi: świadczenie usług finansowych w zakresie obrotu dewizowego/maklerskiego, pochodnych instrumentów finansowych i towarów oraz innych papierów wartościowych; publiczne doradztwo inwestycyjne; ubezpieczenia i bankowość; prowadzenie i administrowanie programami zbiorowego inwestowania i funduszami inwestycyjnymi; usługi w zakresie przetwarzania płatności; wymianę środków pieniężnych, przekazywanie środków pieniężnych lub pośrednictwo w handlu; zarządzanie aktywami; usługi w zakresie przechowywania aktywów; gry hazardowe, gry losowe i loterie.

Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz naszej pomocy w licencjonowaniu Twojej firmy finansowej, brokerskiej na rynku Forex lub hazardowej.

OPŁATY ŻEGLUGOWE

Wysyłka dokumentów biznesowych lub zestawów bankowych do miejsca przeznaczenia wymaga dodatkowej opłaty i zostanie automatycznie dodana do zamówienia w momencie złożenia zamówienia. Opłaty za wysyłkę międzynarodowych usług kurierskich są automatycznie ustalane w zależności od obszarów geograficznych.

 

DZIAŁ SZKOLEŃ

Opłaty szkoleniowe

 • Nazwa Weryfikacja i zatwierdzenie
 • Zgoda na złożenie wniosku o włączenie do spółki Opłata
 • Opłata za złożenie aktu założycielskiego
 • Zapewnienie siedziby głównej
 • Udostępnienie przedstawiciela rezydenta
 • Wyposażenie przedsiębiorstwa
 • Płatność podatku rządowego
 • Opłata za złożenie wniosku o zobowiązanie do zwolnienia z podatku
 • Zderzak gumowy

Jeśli są Państwo zainteresowani założeniem firmy na Bermudach, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami.

 

INFORMACJE OGÓLNE

Obszar54,00
Ludność71 176,00
StolicaHamilton
państwo polityczneZależność parlamentarzysta pod monarchia konstytucyjna
Kod telefoniczny1 441
Miejsce świata w korupcji86
LokalizacjaAmeryka Północna
KlimatPodzwrotnikowy, łagodny, wilgotny; częste burze zimą, silne wiatry; średnia temperatura w lecie (maj-wrzesień) wynosi +26°C w zimie (połowa grudnia - koniec marca) - około +17°C, minimalne wartości 14°C
Wskaźnik alfabetyzacji98,00%
Grupy etniczne54.8% - kolorowa; 34.1% - europejska; 6.4% - mieszana; 4.3% - pozostała; 2.9% - niezidentyfikowana
Waluta krajowaDolar Bermudy
Kursy walutowe USD1,00
PKB per capita102,192 USD
Język urzędowyAngielski
Rating kredytowyAA
SądownictwoObejmuje Trybunał Konstytucyjny, Sąd Kasacyjny w Belgii, sądy i trybunały oraz pięć sądów apelacyjnych (w Brukseli, Gandawie, Antwerpii, Liège, Mons).
Organ wykonawczySzef rządu: premier, wicepremier. Rząd: Gabinet ministrów mianowany przez premiera i zatwierdzony przez gubernatora.
Władze ustawodawczeParlament dwuizbowy, Senat (11 miejsc), Izba Zgromadzenia (36 miejsc)

INFORMACJE O FIRMIE

Możliwość zakupu gotowych firmNie
System prawnyW oparciu o anglosaskie prawo zwyczajowe
Lokalna siedziba głównaTak
Formy organizacyjne i prawneZwolnione spółki, LLC, spółki komandytowe, trusty
Oznaczenie GAP w nazwieLimited lub Ltd.
Zarejestrowany przedstawiciel lokalnyNie

AKCJE I KAPITAŁ ZAKŁADOWY

Standardowa walutaDolary amerykańskie
Minimalna kwota wyemitowanego kapitałuNie
Akcje na okazicielaNie
Zwykła wielkość kapitału autoryzowanego12000
Zwykła wartość nominalna akcji1 USD
Możliwość emisji akcji bez wartości nominalnejNie

IMPOSYTACJA

V.A.T.Nie
Podstawowa stawka podatku dochodowego od osób prawnych0,00%
Podatek od zysków kapitałowychNie
Kontrola walutowaNie
Stempel skarbowyNie

DYREKTOR I SEKRETARKA

Minimalna liczba dyrektorów1
Obowiązek dyrektorów rezydentówTak
Dyrektor ds. prawnych jest upoważniony doNie
Dane te mówią lokalnemu oficerowiTak
Pole danych w rejestrze publicznymTak
Wymóg obecności sekretarzaTak
Wymóg stałego pobytu sekretarzaTak
Wymagania kwalifikacyjne dla sekretarkiNie
Osoba prawna jako sekretarkaNie

UDZIAŁOWIEC I BENEFICJENT

Minimalna liczba akcjonariuszy1
Dane te są wpisywane do rejestru publicznegoTak
Wymóg stałego pobytu dla akcjonariuszyNie
Informacje na temat beneficjenta są ujawnianeNie
Informacje te mogą być ujawnione lokalnemu agentowiTak
Akcjonariusze korporacyjni są akceptowaniTak

RAPORTY

Obowiązek składania sprawozdańNie
Otwarty dostęp do raportówNie
Audyt ustawowyNie
Wymóg składania rocznego sprawozdania finansowegoNie
Swobodny dostęp do sprawozdania rocznegoNie
Wymóg dotyczący sprawozdawczościNie
Traktat o unikaniu podwójnego opodatkowania (państwa sygnatariusze)12
Przystąpienie do OECDNie